Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Poznański Klub Modelarzy Kolejowych, zwany w dalszych postanowieniach Statutu Klubem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną.

§2

1. Zasięg działania Klubu obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Poznań.

§3

Klub ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§4

Działalność Klubu opiera się na pracy społecznej członków oraz współdziałaniu z instytucjami i przedsiębiorstwami a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym charakterze i programie działania.

§5

Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych, których cele i zadania są pokrewne z zadaniami Klubu.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§6

Celem Klubu jest:
a) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i instruktażowej w zakresie modelarstwa kolejowego,
b) gromadzenie modeli, pamiątek i eksponatów oraz opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei,
c) inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ochrony zabytków polskiego kolejnictwa,
d) popieranie działalności naukowej, popularyzatorskiej i wydawniczej poświęconej tematyce kolejowej oraz prowadzenie takiej działalności we własnym zakresie,
e) popularyzacja wiedzy o kolejnictwie.

§7

Cele powyższe Klub realizuje przez:
a) współpracę z jednostkami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, zarządami kolei użytku niepublicznego, placówkami muzealnymi, konserwatorami zabytków, izbami tradycji i pamięci oraz wszystkimi instytucjami o podobnym zakresie działania,
b) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu wystaw modeli i makiet kolejowych,
c) organizowanie giełd modelarskich,
d) wydawanie publikacji o tematyce związanej z realizacją celów Klubu,
e) organizowanie i współuczestniczenie w organizowaniu imprez i szkoleń związanych z realizacją celów Klubu,
f) organizowanie spotkań, wycieczek, odczytów i prelekcji propagujących wiedzę o kolejnictwie i modelarstwie kolejowym,
g) współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej,
h) podejmowanie działań zmierzających do rozwiajnia modelarstwa i zamiłowań do kolejnictwa wśród młodzieży,
i) prowadzenie działalności handlowej i gospodarczej.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§8

Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) honorowych
c) wspierających
d) kandydatów

§9

1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być osoba, która ukończyła 18 lat, pragnie czynnie realizować cele Klubu i złoży pisemną deklarację.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§10

1. Członkiem honorowym Klubu mogą być osoby szczególnie zasłużone w realizacji celów Klubu.
2. Godność członka honorowego Klubu nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§11

1. Członkiem wspierającym mogą być: szkoły, zakłady pracy, kluby i inne organizacje, których działalność statutowa lub programowa jest zbieżna z celami Klubu i które dla poparcia działalności Klubu zadeklaruje stałą składkę.
2. Członka wspierającego przyjmuje uchwałą Zarząd Klubu, na podstawie pisemnej deklaracji.

§12

1. Kandydatem na członka Klubu może być osoba mająca ukończone 13 lat i złoży pisemną deklarację potwierdzoną przez opiekunów prawnych.
2. Przyjmowanie i skreślanie z listy kandydatów następuje na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

§13

1. Członek zwyczajny ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do Władz Klubu,
b) uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach Klubu,
c) korzystać z poradnictwa i pomocy Klubu,
d) brać udział w imprezach organizowanych przez Klub i korzystać z majątku Klubu na zasadach określonych w odpowiednich regulaminach,
e) korzystać z pomieszczeń Klubu,
f) nosić odznakę Klubu.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym przez upoważnionego przedstawiciela w zebraniach Klubu oraz zgłaszać wnioski dotyczące działalności Klubu.
4. Kandydat posiada wszystkie prawa członka zwyczajnegoz wyjątkiem czynnegi i biernego prawa wyborczego.

§14

1. Członkowie Klubu są obowiązani:
a) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Klubu,
b) aktywnie uczestniczyć w działalności Klubu,
c) propagować idee i cele Klubu,
d) opłacać regularnie zadeklarowaną składkę.

§15

1. Przynależność członka zwyczajnego do Klubu wygasa przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Klubu zgłoszone na piśmie,
b) skreślenie z listy członków Klubu z powodu niepłacenia składki członkowskiej przez jedn rok, mimo pisemnego upomnienia,
c) skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych bądź za czyn popełniony z niskich pobudek,
d) śmierć członka.
2. Członkostwo wspierające ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Klubu,
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Klubu.

Rozdział IV
WŁADZE KLUBU

§16

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd Klubu
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Klubu trwa 4 lata.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Klubu, lecz są uprawnieni do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członków władz Klubu, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokoptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§17

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.
2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz w roku.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. O terminie zwyczajnego Walnego Zebrania Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd Klubu zawiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
5. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu zwoływane jest:
a) na podstawie uchwały Zarządu Klubu,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Klubu.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno odbyć się najpóźniej w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) uchwalanie programu działalności Klubu,
b) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi Klubu,
d) wybór władz Klubu,
e) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków oraz podejmowanie uchwał w tych sprawach,
f) uchwalanie zmian Statutu Klubu,
g) zatwierdzanie regulaminów działalności władz Klubu,
h) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
i) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Klubu,
l) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania.

§18

1. Zarząd Klubu składa się z 7 – 9 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd Klubu wybiera na pierwszym posiedzeniu ze swego grona prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
3. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w kwartale.
4. Uchwały Zarządu Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym prezesa lub sekretarza.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) uchwalanie okresowych planów działania i budżetu Klubu oraz zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania,
c) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
d) kierowanie Klubem zgodnie z postanowieniami Statutu i regulaminów oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
e) sporządzanie preliminarza wydatków,
f) przyjmowanie i skreślanie członków i kandydatów,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) powoływanie i rozwiązywanie sekcji i komisji problemowych,
i) opracowywanie regulaminów wewnętrznych Klubu,
k) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Klubu,
l) podejmowanie uchwał w sprawach Klubu nie należących do kompetencji innych władz.

§19

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swego grona: przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna kontroluje co najmniej raz w roku całokształt działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym opłacania składek.
3. Komisja Rewizyjna w zakresie swoich obowiązków formułuje wnioski, które przedkłada Zarządowi do realizacji.
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności i stawia wniosek o absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.
5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o opracowany przez siebie regulamin pracy.

Rozdział V
KOŁA TERENOWE

§20

1. Koła terenowe powstają na podstawie uchwały Zarządu Klubu w dzielnicy, miejscowości, itp, której (lub w pobliżu której) zamieszkuje lub pracuje co najmniej 5 członków.
2. Członkowie Koła wybierają ze swego grona przewodniczącego i skarbnika, których kadencja trwa 4 lata.
3. Zakres kompetencji i działalności Kół określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

Rozdział VI
MAJĄTEK KLUBU

§21

1. Majątek Klubu stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2. Fundusze Klubu składają się z:
a) składek członkowskich,
b) dotacji,
c) darowizn i zapisów,
d) wpływów z działalności statutowej.
3. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Klubu ustala Zarząd Klubu.

§22

1. Dla ważności pism dotyczących majątku Klubu wymagane są podpisy: prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu oraz skarbnika.
2. Dla ważności pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub upoważnionego przez niego członka Zarządu Klubu oraz sekretarza.

Rozdział VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KLUBU

§23

1. Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 liczby głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Klubu, Walne Zebranie Członków zdecyduje o przeznaczeniu majątku Klubu i powoła komisję Likwidacyjną.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Klubu podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.